Välj en tjänst att dela länken genom:

På den här webbplatsen använder vi oss av cookies för att göra ditt besök hos oss lite enklare och trevligare.


På den här webbplatsen använder vi oss av cookies för att göra ditt besök hos oss lite enklare och trevligare.

Allmänna villkor för Webbhotell

  13 oktober 2023    Utskriftsvänlig version

1. Allmänt kring dessa villkor

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kunden och Sweden Sites AB, org.nr 559073-4702 (nedan kallat Sweden Sites) med avseende på den webbhotellstjänst Kunden har beställt (nedan kallad Tjänsten). Tjänsten kan, beroende på Kundens beställning, inkludera webbhotell, domännamn och andra extra extratjänster som Sweden Sites vid var tid erbjuder i samband med köp av webbhotell.

2. Allmänt kring Tjänsten

2.1 Det exakta innehållet i Tjänsten specificeras den orderbekräftelse som skickats ut till Kund i samband med beställningen.

2.2 Sweden Sites förbehåller sig rätten att ändra Tjänstens omfattning, innehåll, eller att upphöra med hela eller delar av den om det är påkallat av tekniska skäl, på grund av lag eller annan myndighetsbestämmelse inom EU. Kunden förbehålls rätten att kunna avbryta avtalet vid sådan förändring.

2.3 Sweden Sites tillhandahåller, om inget annat har avtalats för Tjänsten, fri support under avtalstiden via telefon, e-post, kundchatt eller information på Sweden Sites webbplatser. Viss behandlingstid kan påverkas av tredjepartsleverantörer.

2.4 För att Tjänsten ska fungera kan Sweden Sites komma att behöva lämna ut uppgifter om Kunden och Tjänsten till tredje part där så krävs.

2.5 Tjänsten kan beställas av juridiska personer inom EU. Sweden Sites förbehåller sig även rätten att beställa en kreditupplysning på Kunden i de fall som detta bedöms behövas för att kunna fullfölja uppdraget.

3. Avtalstid och Ångerrätt

3.1 Tjänstens avtalstid löper enligt den period som anges i samband med beställningen med start från det datum som anges i samband med bekräftelse som utfärdas av Sweden Sites. Har avtalet ingåtts på distans, till exempel via Internet eller telefon har Kunden rätt att frånträda avtalet genom att meddela Sweden Sites detta inom 14 dagar från det datum som angetts i utfärdat bekräftelsebrev, såvida Tjänsten inte omfattas av undantagsregler för ångerrätten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, samt för vad som anges i punkt 3.2 i detta avtal.

3.2 Vad som anges i punkt 3.1 om ångerrätt gäller ej för specialtillverkade produkter och tjänster som Sweden Sites köpt in från tredje part, till exempel domännamn och nedladdningsbart digitalt innehåll. Sweden Sites tillämpar endast ångerrätt för fysiska personer. Ångerrätten gäller för vissa digitala tjänster, men upphör dock att gälla om Kunden har börjat att använda Tjänsten under ångerfristen, till exempel genom att logga in i Tjänsten, laddat upp filer, eller på annat sätt börjat utnyttja Tjänsten.

3.3 Båda parter har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten begått ett väsentligt avtalsbrott. Om rättelse av avtalsbrottet är möjlig, ska parten ha 14 dagar på sig för rättelse.

4. Avgifter

4.1 Alla avgifter för Tjänsten ska, om inget annat avtalats mellan parterna, betalas till Sweden Sites via faktura eller kortbetalning.

4.2 Inför en ny avtalsperiod av Tjänsten skickar Sweden Sites automatiskt ut en ny faktura för förnyelse. Kunden ansvarar för att Tjänstens avgifter betalas i tid för varje avtalsperiod.

4.3 Sweden Sites förbehåller sig rätten att stänga av hela, eller delar av, Tjänsten om Kunden ej har betalat sina fakturor i rätt tid, eller ej erlagt full betalning i rätt tid, förutsatt att minst en betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kunden via brev eller e-post. Vid avstängning av Tjänsten förbehåller sig Sweden Sites rätten att informera om detta via Kundens hemsida eller autosvar för e-post. Vid återaktivering av Tjänsten kan Kunden bli debiterad för en startavgift.

4.4 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.5 Om Kunden anser att en faktura är felaktig, förväntas Kunden snarast meddela detta till Sweden Sites. Har Kunden i tid invänt mot en faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Sweden Sites medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.

4.6 En avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny period av Tjänsten. En avgiftshöjning förutsätter att ett skriftligt meddelande har skickats till Kunden minst 30 dagar i förväg, via brev eller e-post. En avgiftssänkning av Tjänsten behöver inte meddelas i förväg.

4.7 Tillfälliga ändringar i pris, till exempel vid kampanjer, påverkar inte pågående Tjänst.

4.8 Återbetalning av avgifter för domännamn görs normalt sett aldrig.

4.9 Vid uppsägning från Kunden, eller av Sweden Sites på grund av brott mot villkoren, återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

5. Överlåtelse

5.1 Kunden får överlåta Tjänsten till annan juridisk person efter ett medgivande från Sweden Sites. En överlåtelse ska genomföras enligt de villkor och regler som gäller vid överlåtelsen och träder i kraft från det datum då Sweden Sites meddelar Kunden om att man har medgivit överlåtelsen.

5.2 Information om överlåtelser kan hämtas på Sweden Sites webbplats. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsen har genomförts. Lika så är den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsen har genomförts.

5.3 För att en överlåtelse ska träda i kraft måste den frånträdande parten se till att reglera eventuella innestående skulder gentemot Sweden Sites innan den tillträdande parten kan överta Tjänsten.

5.4 Sweden Sites får överlåta Tjänsten till annan juridisk person som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Sweden Sites har avtalat med Kunden.

6. Sweden Sites rättigheter

6.1 Sweden Sites har rätt att vidta nödvändiga åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten på grund av tekniska skäl, underhållning, drift eller andra säkerhetsskäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller, om hela, eller delar av, Tjänsten omfattar domännamn, beslut fattade av behörig organisation för toppdomäner.

6.2 Sweden Sites har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullfölja sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal, samt för att kunna lämna ut information till myndigheter som begär ut information med stöd i lag.

7. Sweden Sites ansvar

7.1 Sweden Sites ansvarar för att Tjänsten uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser, tillfälliga störningar i tillgänglighet eller andra inskränkningar som Sweden Sites har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.

7.2 Om Kunden under skälig tid inte har kunnat använda Tjänsten på grund av fel som har orsakats av Sweden Sites, har Kunden rätt till ersättning som motsvarar felets omfattning. En sådan ersättning ska ske med hänsyn till den tid felet har pågått i förhållande till Tjänstens avgift. Krav på ersättning ska framföras skriftligen till Sweden Sites senast 30 dagar efter att felet har avhjälpts.

7.3 Sweden Sites ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Sweden Sites eller för de underleverantörer som Sweden Sites anlitat. De skadeståndskrav som kan ställas mot Sweden Sites ska vara begränsad till direkta förluster för den gällande perioden som Tjänsten inte har kunnat användas och kan aldrig överstiga Tjänstens avgift för den gällande perioden. Sweden Sites ansvarar inte för indirekta skador såsom förlust eller förvanskning av information på grund av tredje parts intrång i Sweden Sites datorresurser.

7.4 Sweden Sites ansvarar för att inte radera någon information om Tjänsten så länge Tjänsten är aktivt, såvida inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta, samt styrkt sin identitet. Sweden Sites förbehåller sig dock rätten att av tekniska eller lagmässiga skäl att få flytta information till annan datamedia.

7.5 Sweden Sites hanterar all kundinformation strikt konfidentiellt, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR, för att värna om Kundens integritet. Sweden Sites förbehåller sig rätten att publicera nödvändiga uppgifter enligt gällande WHOIS-policy för registrarer av toppdomäner, samt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag.

8. Kundens ansvar

8.1 Kunden ansvarar för att inte utnyttja Sweden Sites datorresurser för att begå lagbrott, göra intrång i tredje parts rättigheter eller att på något sätt använda Tjänsten för att publicera information som står i strid med gällande lagstiftning.

8.2 Kunden ansvarar för att information så som inloggningsuppgifter, lösenord och andra värdehandlingar, hanteras på ett säkert sätt. Om Kunden lämnar ut denna information till tredje part, till exempel webbyrå eller annat företag för att utföra arbeten, är Kunden fortsatt ansvarig för vad som händer med Tjänsten.

8.3 Kunden ansvarar för att Tjänsten inte på något sätt används för publicering av pornografiskt material. Domännamn som har registrerats genom Sweden Sites och används av Kunden får heller inte peka till webbplatser med pornografiskt material.

8.4 Om Kunden på något sätt bryter mot sitt ansvar i detta avtal, förbehåller sig Sweden Sites att utan förvarning stänga av Tjänsten, säga upp avtalet med omedelbar verkan och/eller peka om ev. domännamn.

8.5 Har Kunden på något sätt genom Tjänsten spridit information som står i strid mot gällande lagstiftning, har Sweden Sites rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd av Kunden.

8.6 Kunden får inte upplåta eller sälja hela eller delar av Tjänsten till tredje part utan skriftligt tillstånd från Sweden Sites.

8.7 Kunden ansvarar för att de domäner som läggs in i Tjänsten tillhör Kunden.

8.8 Kunden ansvarar för att underrätta Sweden Sites vid förändringar av Kundens kontaktinformation.

9. Webbplatser

9.1 Det ska på alla webbplatser som publiceras inom Tjänsten, framgå vilken juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

9.2 Kunden har rätt att delegera drift av sina webbplatser inom Tjänsten för utveckling, uppdatering etc. till annan juridisk person. Detta begränsar dock inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

10. Domännamn

10.1 Domännamn registreras alltid i Kundens namn och innehas alltid av Kunden, men under avtalsperioden Sweden Sites förbehåller sig rätten att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domänen.

10.2 Av säkerhetsskäl signeras alla domännamn som registreras genom Sweden Sites med säkerhetstillägget DNSSEC. Vill Kunden inte använda detta tillägg, kan detta tas bort av Sweden Sites på Kundens begäran.

10.3 Inför en ny avtalsperiod skickar Sweden Sites ut en faktura för förnyelse av domännamn, under förutsättning att domännamnet kan förnyas av Sweden Sites. Kunden ansvar för att betala fakturan i tid. Betalas inte fakturan i tid kan inte Sweden Sites garantera att domännamnet förnyas och i kan i förlängningen avregistreras.

10.4 För de fall där Sweden Sites inte kan förnya domännamnet, ansvarar Kunden för förnyelse av sådant domännamn.

11. Force majeure

11.1 Om någon av parterna i detta avtal förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, eldsvåda eller annan naturkatastrof, inbrott, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som avses i denna punkt, ska detta utgöra befrielsegrund som medför en framflyttning av tidpunkt för rättelse. Har fullgörandet av detta avtal till betydande del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angetts i denna punkt, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

12. Tvist

12.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Hudiksvalls tingsrätt ska vara första instans.

13. Avtalsändringar

13.1 Sweden Sites förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av dessa villkor med som tidigast får träda i kraft 30 dagar efter att de nya villkoren har offentliggjorts på Sweden Sites och Kunden blivit meddelad via e-post eller brev. Avtalsändringar ska endast ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför Sweden Sites kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har rätt att säga upp avtalet upp till 30 dagar efter att de nya villkoren trätt i kraft.